دکتر امی تیس توکلی

چشم‌انداز و رسالت:

آنچه در زندگی بر ما می‌گذرد حاصل رفتار (گفتار و کردار) ماست و رفتار ما نشات گرفته از طرز فکر و احساساتمان.

آیا دانش کافی درباره چگونگی کارکرد مولفه‌های کلیدی در تعیین سرنوشت خود را داریم؟

از دوران مدرسه برای خواندن و نوشتن، آداب معاشرت و ... آموزش می‌بینیم، اما روش درست فکر کردن را نمی‌آموزیم.

همه ما خواهان پیشرفت و شادی هستیم، اما با مهم‌ترین ابزار رسیدن به آن، یعنی ...

ادامه مطلب

مطالب و نوشته‌های اخیر

|آرشیو

ویدئوهای اخیر

|آرشیو