اختلال نقص بیش فعالی (ADHD) و افسردگی هر دو باعث کاهش توانایی تمرکز و توجه در فرد می شوند.